Profesní dráha

V mojí profesní dráze se prolínají nerozlučně dva obory: hudba a astrologie. Přečtěte si více v mém komentovaném životopise:

Jan Frank

český hermetik, astrolog, kabalista a spisovatel se narodil v roce 1958 v Praze. Základní školu s rozšířeným vyučováním jazykům (německý jazyk) navštěvoval v Praze. V roce 1973 byl přijat do matematicko-fyzikální třídy gymnázia v Praze 7.

Jeho prvním krůčkem ke studiu zákonitostí biochemických procesů v lidském těle byla účast na soutěži studentských vědeckých prací posluchačů středních škol Natura semper viva. Zúčastnil se jí v roce 1975 studentskou prací s názvem Stanovení hladiny kyseliny L-askorbové v krevním séru v závislosti na fyzické zátěži standardního step-testu.

Významnou roli v Janově odborném vývoji hrál pan RNDr. J. Kára DrSc.  z Ústavu organické chemie a biochemie.

V roce 1977 byl přijat na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze na obor potravinářské biochemie.

Během studia na VŠCHT byl přijat na Pražskou konzervatoř (viz. hudební životopis). Tématem diplomové práce na Pražské konzervatoři bylo spojení hudby a fyziky (hudební akustiky): Stanovení hlasového oboru pěvců na základě spektrální analýzy hlasu pomocí rychlé Fourierovy transformace. . Pomocí této techniky bylo možné vyřešit pro každého zpěváka základní otázku jeho pěvecké kariéry – jaký je jeho skutečný hlasový obor.

Setkání s astrologií. Jedním z klíčových okamžiků v Janově životě bylo setkání s Josefem Danzerem, vynikajícím českým astrologem a hermetikem. Toto setkání se pro Jana stalo průlomem do světa astrologie a hermetiky.

Pak přišla „léta dřiny“. V roce 1992-1996 byl přijat jako externí poradce německé firmy Ahrend Consulting GmbH.(personální astrologické analýzy pro zaměstnance, vedení firmy, prognostika vývoje firmy a obchodní strategie.)

Na základě zkušeností ve firmě Ahrend Consulting GmbH vydal v roce 1995 Jan Frank publikaci s názvem Astrologie a řízení firmy. Publikace obsahuje celou řadu reálných obchodních i personálních situací a jejich konkrétní řešení pomocí astrologických technik.

V roce 1994 byl Jan vyslán firmou služebně na Mezinárodní astrologický kongres do Luzernu. Seznámení s  moderními technikami švýcarských (Huber), německých (C.G. Jung) a francouzských (Aubier) astrologických škol za účelem zdokonalení astrologické praxe.

Otevření soukromé praxe v roce 1994

V roce 1994 Jan realizuje první astrologické přednášky (Beroun-Městská knihovna, Karlovy Vary – Městská knihovna, Cheb – Městské kulturní centrum. Ústí nad Labem – Městské kulturní centrum, Plzeň – Městské kulturní centrum). Od roru 1995 pak v Praze v prostorách Městské knihovny na Mariánském náměstí přednáší v těchto tématických okruzích: Základy astrologie, Základní prognostické techniky v klasické a moderní astrologii, Astrologie a psychologie, Základy astrologické synastrie – partnerské horoskopy a jejich vztahy, později pak po roce 1998 Astrologie a medicína, Astrologie a homeopatie, Astrologie a akupunktura, Astrologie a Aura-soma.

Městská knihovna v Praze vydává v roce 1996 souhrn přednášek z astrologie. Jan Frank Přednášky z moderní astrologie I. díl. Technické základy astrologie, vztahy astrologie k medicíně, psychologii, ke kabale, theurgii, mystice, numerologii a chiromantii.

V roce 1999 vydává Městská knihovna v Praze souhrn dalších přednášek . Jan Frank Přednášky z moderní astrologie II. díl. Astrologická analýza a syntéza, detailní popis prognostických astrologických technik, popis vlastnosti planetárních polí ve vztahu k anatomii, fyziologii i patologii člověka.  Popis polí ve vztahu k hermetickým signaturám (rostliny,  minerály, léčiva, zvířata, homeopatické preparáty)  Slunce, Luny, Merkura a Venuše.

Následovala pozvání k přednáškám do zahraničí. (Regensburg – Zentrum fuer Informatik und Kultur, Die Astrologie und Medizin), Regen – Kulturhaus Die Astrologie und Homeopatie.

V České republice Jan zakládá vzdělávací kurzy pro pracovníky ve špičkovém managementu velkých firem (Telefónica  O2,  T-Mobile, Zentiva)

Na základě potřeb těchto firemních klientů byla vydána publikace Jan Frank Astrologie pro manažery a ředitele firem. Astrologické techniky, kterými je možné řídit zaměstnance  i špičkový managemet firmy. Jak vytvořit obchodní a finanční strategii firmy. Konkrétní příklady tvorby expertních a vedoucích týmů.

Od roku 1999 je Jan pravidelně zván jako přednášející na astrologické kurzy pořádané Lidovou univerzitou MLK Praha (Vieste 1999, 2000, 2001, Paestum 2002).

Přednáší na Kurzech astrologické medicíny (Astrologie a Bachovy květové esence, Astrologie a Aura-soma, Astrologie a homeopatie, Prevence úrazů z pohledu astrologie, Dekumbitorní horoskop v chirurgii a úrazové medicíně).

V roce 2003 nakladatelství RJ Art vydává knihu Jan Frank Moderní astrologie a hermetika – Radixová medicína 1. díl. Definuje nový interdisciplinární vědní obor – Radixovou medicínu® jako spojení klasické medicíny, psychologie a farmakologie s hermetickými vědami – kabalou, astrologií a naukou o hermetických signaturách. Na základě analýzy parametrů planetárních energií v okamžiku narození člověka určí s velmi vysokou pravděpodobností kauzální diagnostiku i kauzální terapii pomocí energeticky příbuzných hermetických signatur.

V roce 2004 autor natáčí a vydává dvanáctidílný komplet CD, na kterém je autorem namluvená kniha s vlastními originálními hudebními kompozicemi.

V roce 2006 nakladatelství RJ Art vydává knihu Jan Frank Moderní astrologie a hermetika – Radixová medicína II. díl. Definice vztahů homeopatických miazmat a horoskopů narození. Jednoznačně přiřazuje kardinální homeopatické esence jednotlivým živlovým složkám planetárních vibračních polí Marta, Jupitera a Saturna. Na základě podobnosti těchto obrazů s hermetickými signaturami navrhuje optimální terapii těchto chorob a především analýzu a následnou změnu stereotypů chování člověka, které tyto nemoci způsobují.

V roce 2006 autor natáčí a vydává dvacetidílný komplet CD, na kterém je autorem namluvená kniha s vlastními originálními hudebními kompozicemi.

V roce 2009 nakladatelství RJ Art vydává knihu Jan Frank Moderní astrologie a hermetika – Radixová medicína III. díl. Pojem kvantové pole a porovnání jeho parametrů z pohledu kvantové fyziky a z pohledu stromu kabaly. Vibrační planetární pole Urana.

V roce 2010 autor natáčí a vydává dvacetidílný komplet CD, na kterém je autorem namluvená kniha s vlastními originálními hudebními kompozicemi.

V roce 2006 autor definuje interdisciplinární vědecký obor Radixová medicína® a zakládá Institut radixové medicíny s.r.o. (IRAM)

V roce 2007 pořádá IRAM ve spolupráci s autorem Mezinárodní kurzy radixové medicíny. Cílem těchto kurzů bylo další vzdělávání lékařů, farmaceutů a psychologů.

V roce 2007 autor přijímá pozvání a realizuje přednášku Homeopatie a její prezentace v současné medicíně v podniku Zentiva a.s.

V roce 2008 autor nominuje první absolventy Institutu radixové medicíny.

V roce 2010 je autor vyzván ke spolupráci oficiálními lékařskými kruhy a přijímá pozvání od České astrologické asociace na veřejnou přednášku a prezentaci radixové medicíny, jejíž DVD videozáznam byl uvolněn veřejnosti prostřednictvím internetové služby.

V roce 2010 nakladatelství RJ Art vydává druhé rozšířené a přepracované vydání knihy Jan Frank Moderní astrologie a hermetika – Radixová medicína I. díl.

V roce 2009 po pečlivém zvážení všech souvisejících okolností Jan odmítá nabídku místa externího poradce České národní banky a následně i místo externího poradce firmy Expertis s.r.o. a navrací se do světa hudby (viz. hudební životopis).

Jeden moudrý muž kdysi řekl: „Velmi pečlivě si rozvaž, co si v životě přeješ“. Janovým cílem bylo rozluštit tajemství rakoviny a najít spolehlivý lék na vyléčení pro každého člověka, který rakovinou onemocní. Nejenže byla jeho prosba vyslyšena, ale všichni jsme dostali daleko více. Přínos radixové medicíny pro člověka je takový, že pokud se chce člověk skutečně uzdravit, naučí tato technika člověka žít tak, že již není nemoci potřeba k tomu, aby se změnil. Změní se vědomě sám na základě svého svobodného rozhodnutí. Odměnou za to přichází dokonalé zdraví fyzické, duševní i duchovní.

A to je zapotřebí pro naplněný život, vnímání okolního světa – a ovšem také hudby, jako fenoménu, pro který má Jan vrozené nadání a neutuchající vášeň. Neboť:

MUSIC IS MY PASSION…